« Tillbaka

Xylem Water Solutions

Ett effektivt pumpsystem men först en ordentlig behovsanalys

Pumpar finns nära nog överallt i vår vardag även om de inte syns; de ­behövs till allt från tappvatten, värme, kyla och dränering till avlopp. Därför är det angeläget med rätt analys när pumparna ska ­dimensioneras. Det handlar då till stor del om ett livscykelperspektiv där inköpspriset egentligen har mindre betydelse.

Xylem Water Solutions transporterar, renar, testar och bistår sina kunder med att använda vatten på ett effektivt sätt inom kommunala anläggningar liksom i bostäder och kommersiella byggnader, samt industri och jordbruk.
Emil Wallander är säljstödsanvarig för kompetenscenter VVS Sverige i Göteborg. För hans kunder rör det sig främst om torra och våta cirkulationspumpar tillsammans med pumpar för avlopp och tryckstegring. Den senare har ökat kraftigt med tanke på att bostads­husen blir högre.
– Då behövs en tryckstegringsstation som pumpar upp vattnet. Annars används det flest pumpar i köpcentrum, sjukhus och ­industrier. Och under senare år har kraven på energieffektivitet ökat där EU-lagar är ­styrande, förklarar han.

Ett livscykelperspektiv
Det handlar till stor del om ett livscykel­perspektiv där inköpspriset egentligen har mindre betydelse, oftast 5 procent av den ­totala kostnaden. En torr cirkulationspump har i genom­snitt en livstid på cirka 20 år och för en våt pump är livstiden ungefär 10 år.
Men han betonar att det är helheten, att samtliga komponenter ska klara kvalitetskraven avseende driftsäkerhet, kapacitet och energi­effektivitet. Han nämner hydraulik, elmotor och styrning med frekvens­omriktare.
– Blir det problem med någon av komponenterna kan man inte möta kraven. Av den anledningen lägger vi stor kraft på alla ­delarna när vi utvecklar våra pumpar, säger han.

Bästa verkningsgrad
Enligt EU:s pumplagstiftning måste tillverkarna uppfylla Minimum Efficiency Index, MEI, som fastställs genom en pumps tryckhöjd, flöde, hastighet och en uppmätt konstant baserat på pumpens konstruktion. Från januari 2015 gäller för den skull att alla pumpar måste arbeta med en MEI-grad på minst 0,4.
– Det är viktigt att analysera olika alternativ för vilken driftpunkt som krävs för att hitta de mest energieffektiva lösningarna. Ett högt MEI-värde säger egentligen inte något om den faktiska energiförbrukningen vid en specifik driftpunkt, förklarar Emil Wallander och tillägger:
– Därför är det mer angeläget att välja en pump där driftpunkten ligger nära pumpens bästa verkningsgrad.

Tidigt i projektet
Xylem är prioriterad leverantör till Comfort-kedjan och har därigenom ett nära samarbete med Kungälvs Rörläggeri.
– Vi anlitas oftast tidigt i ett projekt, redan under konstruktionsfasen. Det gör att vi kan vara med och rekommendera de pumpar som är bäst lämpade och svara för dimensioneringen, vilket grundlägger ett effektivt system.
Emil Wallander påpekar samtidigt att det är en fördel att Kungälvs Rörläggeri har egen teknikavdelning som arbetar med projektering. Det innebär, menar han, tydliga kontaktytor och korta beslutsvägar, vilket underlättar arbetet.

 

Högtemperaturlager laddas med värme från produktionen

En gigantisk ackumulator eller snarare ett högtemperaturlager på 320 000 kubikmeter i berget bestånde av 140 borrhål, 150 meter djupa. Det kan laddas med 3 600 MWh spillvärme från produktionen.
– Vi tar nu ytterligare ett steg och installerar ett värmepumpsystem som ska minimera värmeförlusterna motsvarande 800 kWh, säger Leif Rydell, energi­ansvarig inom Xylem Water Solutions i Emmaboda.

Det började för snart 15 år sedan när ­Xylem i Emmaboda kontaktade kommunen och ville bidra med sin spillvärme till fjärrvärmesystemet. Företrädarna på kommunen var emellertid tveksamma och tackade nej.
– Orsaken var att vi inte kör fabriken dygnet runt alla dagar i veckan, vilket innebär att tillförseln till nätet skulle bli alltför ojämn menade kommunen. Därför fick vi nej på förslaget, säger Leif Rydell.
Samtidigt blev det en gnista att fortsätta, och det resulterade i att Xylem tillsatte en egen projektgrupp där även Olof Andersson från Sweco ingick. Därmed startade arbetet att bygga ett högtemperaturlager i egen regi.

Pionjärarbete
Rydell medger att det var ett sorts pionjär­arbete. Det fanns bara ett liknande lager i Luleå som sattes i drift redan på 80-talet. Xylem avsatte nu en ett område på 40 gånger 60 meter inom fabriksområdet. Här etablerades högtemperaturlagret på 320 000 kubikmeter, bestående av 140 borrhål, 150 meter djupa
– Vintern 2010 började vi ladda lagret med överskottsvärme från de olika processerna i produktionen, säger han och förklarar att det från början var dimensionerat för 40–60°C och direktväxling mot interna fjärrvärmenätet.
– Under resans gång har vi sett att det är mer fördelar med att sänka lagertemperaturen och köra mellan 20–40°C och komplettera med värmepump för att lyfta temperaturnivån.

Nya lärdomar
Projektet har genom åren drabbats av en del problem och överraskningar, men det har också givit nya lärdomar som fört arbetet framåt, menar han. När man exempelvis upptäckte att värmeförlusterna blev för stora har det resulterat i ett nytt system med värmepumpar som ska installeras i anslutning till högtemperaturlagret. Det minimerar förlusterna och effekttillskottet blir 800 kW.
– Vi har även installerat tolv värmepumpar i fabriken som kyler processerna. Vissa av dem kan under sommartid hämta energi ur utomhusluften som sedan ­används för att sänka innetemperaturen i gjuteriet med närmare 10 grader, säger han.

Effektiv teknik
Med investeringarna i högtemperaturlagret, det interna fjärrvärmenätet och värme­pumparna räknar Xylem Water Solutions med en kostnadsbesparing på 1,3 miljoner kronor varje år, enligt Leif Rydell.
Och hans drivkraft är att finna effektiv teknik för att ta hand om överskottsvärmen, liksom i en förlängning minska växthus­effekten. Tekniken finns, menar han, det gäller bara att skala upp den i större ­dimensioner.
– Dessutom har tre forskningsprojekt startats runt om i landet för att följa upp resultaten från vårt högtemperaturlager, vilket tyder på ett stort intresse.