« Tillbaka

Sobacken i Borås ska säkra kraven för framtidens infrastruktur

Nya Energi- och Miljöcenter på Sobacken antar i allt högre grad sina former och ­under mars 2019 ska anläggningen som helhet sättas i drift. Boråsarna får därmed ett modernt avloppsreningsverk, ett nytt och effektivt kraftvärmeverk samt en biogasanläggning av senaste snitt som omvandlar avloppsslam till biogas. Kungälvs Rörläggeri inledde i mars sin andra entreprenad i projektet.

Borås Energi och Miljö AB bygger Energi- och Miljö­center på ­Sobacken en mil söder om staden. Det handlar om nytt kraftvärme­verk och avloppsreningsverk med till­hörande slam och rötningsanläggning. De nya a­nläggningarna byggs på en yta motsvarande 30 hektar. Under byggtiden sysselsätter ­projektet cirka 400 personer som mest. Bygget startade 2015 och beräknas i sin helhet sättas i drift i mars 2019.

Jonas Holmberg är kommunikationschef inom Borås Energi och Miljö. Han berättar att när det gäller avloppsverket så sättes det i provdrift under maj 2018. Det ska ta emot allt spillvatten från boråsarna och kapaciteten är cirka 10 miljoner liter vatten i timman.
– Nu ser man verkligen att nya Sobacken börjar anta sina former, säger han, och en av entreprenaderna, kontrollrums- och personal­byggnaden, är klar sedan hösten 2017. Det som nu växer på höjden är den nya bio­pannan tillhörande kraftvärmeverket.
Förutom panna inrymmer kraftvärmeverket bland annat rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Det blir 4 000 kvadratmeter stort med en höjd på 45 meter.

Framtida infrastruktur
I dag förser Ryaverket cirka 40 000 boråsare med fjärrvärme för uppvärmning av vatten och bostäder. Samtidigt försörjer avloppsreningsverket på Gässlösa i princip alla hushåll och verksamheter i tätorten med avloppsrening. Men staden växer de facto med cirka 1 000 invånare varje år.
– Därför behöver vi reinvesteringar i ett nytt kraft­värmeverk och ett nytt avloppsreningsverk. Syftet är att säkra stadens framtida infrastruktur och förbereda för de krav som kommer att ställas på vårt energi­system framöver, förklarar Jonas Holmberg när han visar runt på området.
Dessutom ingår att över tid hålla sig inom lagstadgade miljögränsvärden för stadens avloppsvatten, liksom att kunna producera mer förnybar el och miljö­smart fjärrvärme.

Nya kraftverkspannan
Han berättar att Borås var en av de första kommunerna i landet som byggde fjärrvärmenät med start 1959. Gässlösa avlopps­reningsverk sattes i drift redan 1935.
– Den nya kraftverkspannan dimensioneras för 475 GWh biobränsle, vilket faktiskt är fem GWh mindre än vad som i dag årligen används på Ryaverket, säger Jonas Holmberg och tillägger snabbt:
– Men elproduktionen fördubblas och värmeproduktionen blir drygt 15 procent högre. Den så kallade verkningsgraden blir nämligen 91 procent i stället för 83.

Elproduktionen fördubblas och värmeproduktionen blir drygt 15 procent högre.

Nästa entreprenad
Kungälvs Rörläggeri har tidigare svarat för VS-install­ationerna i Sobackens kontrollrums- och personalbyggnad. I mars månad påbörjade man nästa entreprenad och då rör det sig om kraftvärmeverket. David Fohlin är projektledare inom Kungälvs Rörläggeri och berättar vad som ingår i uppdraget:
– Vi ansvarar för VS-installationerna när det gäller vatten, värme, spillvatten och avvattning av taket på kraftvärmeverket. I ett inledande skede har vi monterat 22 rostfria brunnar och rännor i vatten- och kondensat­hanteringen. Vi har haft mellan två och fyra montörer engagerade i projektet.

Samordning i projektet
Han nämner också att man har dragit ett rörstråk genom pannhallen, likaså installerat en trycksatt stigar­ledning som ingår i släcksystemet som ska användas om en brand skulle utbryta.
– Det är ju ett omfattande byggprojekt, vilket innebär att samordning mellan de olika entreprenörerna är av stor betydelse. Samtidigt är en av våra styrkor en genom­arbetad organisation med erfarna montörer.
Projektmöten sker varje vecka med ­Serneke och övriga underentreprenörer, vilket möjliggör ett effektivt arbete, enligt David Fohlin.
– Planering och tidplan är alltid en ­utmaning i byggprojekt av den storleken, säger han.

 

ENERGI & MILJÖCENTER, SOBACKEN

• Kostnaden beräknas till 3,7 miljarder kronor.
• Den nya ytan som bebyggs på Sobacken omfattar 30 hektar mark.
• Kraftverkspannan är dimensionerad för 475 GWh biobränsle.
• Pannhuset blir 45 meter högt, skorstenen 80 meter.
• Avloppsreningsverkets kapacitet blir cirka 10 miljoner liter/timma med skärpta reningskrav på det vatten som ska släppas ut i Viskan.
• Kontrollrums- och personalbyggnaden,­ innehåller förutom kontrollrum, även mekanisk verkstad, el- och instrumentverkstad, förrådsutrymmen, laborationslokaler samt utrymmen­ för el och automation.